Announcement

ย้อนกลับ

ประกาศราคากลาง

การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

จ้างพัฒนาระบบและการแสดงผลฐานข้อมูลย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ระยะที่ 3

ชื่อหน่วยงาน วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร วันที่กำหนดราคากลาง ราคากลาง (อ้างอิง)
สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) 1,600,000.00 บาท 19 เม.ย. 2565 1,600,000.00 บาท
ดูไฟล์เอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
ราคากลาง.pdf 19 เม.ย. 2565 Chayarphar C.