Announcement

ย้อนกลับ

ประกาศราคากลาง

การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

จ้างออกแบบติดตั้งและรื้อถอนพื้นที่และป้ายข้อมูล พร้อมไฟ บรรยากาศ สำหรับเทศกาลอีสานสร้างสรรค์ (Isan Creative Festival) 2022

ชื่อหน่วยงาน วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร วันที่กำหนดราคากลาง ราคากลาง (อ้างอิง)
สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) 500,000.00 บาท 27 ธ.ค. 2564 500,000.00 บาท
ดูไฟล์เอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
ราคากลาง.pdf 27 ธ.ค. 2564 Apiwich S.