Announcement

ย้อนกลับ

ประกาศราคากลาง

การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

จ้างดำเนินการงานป้ายสัญลักษณ์แสดงข้อมูล (Signage) และตกแต่งบรรยากาศพื้นที่จัดเทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ 2565

ชื่อหน่วยงาน วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร วันที่กำหนดราคากลาง ราคากลาง (อ้างอิง)
สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) 1,000,000.00 บาท 23 ธ.ค. 2564 1,348,200.00 บาท
ดูไฟล์เอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
ราคากลาง.pdf 23 ธ.ค. 2564 Chayarphar C.