Announcement

ย้อนกลับ

ประกาศราคากลาง

การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

จ้างบำรุงรักษาและบริหารจัดการระบบเครือข่าย ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับสำนักงานใหญ่ สาขาเชียงใหม่และสาขาขอนแก่น

ชื่อหน่วยงาน วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร วันที่กำหนดราคากลาง ราคากลาง (อ้างอิง)
สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) 3,200,000.00 บาท 16 ธ.ค. 2564 3,188,600.00 บาท
ดูไฟล์เอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
ราคากลาง.pdf 16 ธ.ค. 2564 Chayarphar C.