Announcement

ย้อนกลับ

ประกาศราคากลาง

การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

จ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงระบบ MDB (ระบบฐานข้อมูลวัสดุ) , API GATEWAY (ระบบเชื่อมโยงข้อมูลและบริหารจัดการ API)

ชื่อหน่วยงาน วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร วันที่กำหนดราคากลาง ราคากลาง (อ้างอิง)
สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) 175,000.00 บาท 15 ธ.ค. 2564 173,340.00 บาท
ดูไฟล์เอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
ราคากลาง.pdf 15 ธ.ค. 2564 Chayarphar C.