Announcement

ย้อนกลับ

ประกาศราคากลาง

การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

ซื้อหนังสือเทรนด์บริษัท Nelly Rodi จำนวน 4 เล่ม

ชื่อหน่วยงาน วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร วันที่กำหนดราคากลาง ราคากลาง (อ้างอิง)
สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) 400,000.00 บาท 26 พ.ย. 2564 392,827.50 บาท
ดูไฟล์เอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
ราคากลาง.pdf 26 พ.ย. 2564 Chayarphar C.