Announcement

ย้อนกลับ

ประกาศราคากลาง

การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

จ้างจัดทำและเผยแพร่สื่อวิทยุและสื่อเคลื่อนที่เพื่อประชาสัมพันธ์เทศกาลงานออกแบบเชียงใหม่ (Chiang Mai Design Week) 2021

ชื่อหน่วยงาน วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร วันที่กำหนดราคากลาง ราคากลาง (อ้างอิง)
สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) 200,000.00 บาท 26 พ.ย. 2564 189,497.00 บาท
ดูไฟล์เอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
ราคากลาง.pdf 26 พ.ย. 2564 Chayarphar C.