Announcement

ย้อนกลับ

ประกาศราคากลาง

การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย สศส.ขอนแก่น

ชื่อหน่วยงาน วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร วันที่กำหนดราคากลาง ราคากลาง (อ้างอิง)
สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) 650,000.00 บาท 7 ก.ย. 2564 531,576.00 บาท
ดูไฟล์เอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
ราคากลางจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย สศส. ขอนแก่น.pdf 7 ก.ย. 2564 Apiwich S.