Announcement

ย้อนกลับ

ประกาศราคากลาง

การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

จ้างจัดทำสื่อภาพเคลื่อนไหว เพื่อสื่อสารภาพลักษณ์และประชาสัมพันธ์ เทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ (Bangkok Design Week)

ชื่อหน่วยงาน วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร วันที่กำหนดราคากลาง ราคากลาง (อ้างอิง)
สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) 300,000.00 บาท 5 ก.ย. 2564 295,000.00 บาท
ดูไฟล์เอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
ราคากลาง.pdf 5 ก.ย. 2564 Chayarphar C.