Announcement

ย้อนกลับ

ประกาศราคากลาง

การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

จ้างจัดกิจกรรมพัฒนาองค์ความรู้ด้านความคิดสร้างสรรค์ในจังหวัดเชียงใหม่และภาคเหนือ จำนวน 4 กิจกรรม

ชื่อหน่วยงาน วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร วันที่กำหนดราคากลาง ราคากลาง (อ้างอิง)
สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) 150,000.00 บาท 2 เม.ย. 2564 150,000.00 บาท
ดูไฟล์เอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
ราคากลาง.pdf 2 เม.ย. 2564 Nitaya P.