Announcement

ย้อนกลับ

ประกาศราคากลาง

การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

จ้างบริหาร จัดการและผลิต ติดตั้งและรื้อถอน งานป้ายสัญลักษณ์แสดงข้อมูล (Signage)และงานตกแต่งบรรยากาศ สำหรับเทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ 2564 (Bangkok Design Week 2021)

ชื่อหน่วยงาน วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร วันที่กำหนดราคากลาง ราคากลาง (อ้างอิง)
สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) 1,200,000.00 บาท 29 มี.ค. 2564 1,200,197.60 บาท
ดูไฟล์เอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
ราคากลาง.pdf 29 มี.ค. 2564 Chayarphar C.