Announcement

ย้อนกลับ

ประกาศราคากลาง

การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

จ้างจัดทำพื้นที่ส่งเสริมศิลปะย่านเมืองเก่าสงขลา

ชื่อหน่วยงาน วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร วันที่กำหนดราคากลาง ราคากลาง (อ้างอิง)
สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) 2,490,000.00 บาท 18 มิ.ย. 2563 2,593,333.33 บาท
ดูไฟล์เอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
ราคากลาง.pdf 18 มิ.ย. 2563 Chayarphar C.