Announcement

ย้อนกลับ

ประกาศราคากลาง

การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

จ้างผลิตสื่อโฆษณานอกบ้านป้ายตามถนน เพื่อประชาสัมพันธ์งานเทศกาลงานออกแบบเชียงใหม่

ชื่อหน่วยงาน วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร วันที่กำหนดราคากลาง ราคากลาง (อ้างอิง)
ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ 620,000.00 บาท 31 ต.ค. 2557 615,410.50 บาท
ดูไฟล์เอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก