Announcement

ย้อนกลับ

ประกาศราคากลาง

การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

จ้างพิมพ์สูจิบัตร เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์งานเทศกาลงานออกแบบเชียงใหม่ 2014

ชื่อหน่วยงาน วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร วันที่กำหนดราคากลาง ราคากลาง (อ้างอิง)
ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ 550,000.00 บาท 13 พ.ย. 2557 504,933.00 บาท
ดูไฟล์เอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก