Announcement

ย้อนกลับ

ประกาศราคากลาง

การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

จ้างจัดอาหาร Catering สำหรับกิจกรรม Networking Party ช่วงเย็น ส่วนหนึ่งของกิจกรรม Business Programmen เทศกาลงานออกแบบเชียงใหม่

ชื่อหน่วยงาน วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร วันที่กำหนดราคากลาง ราคากลาง (อ้างอิง)
ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ 120,000.00 บาท 13 พ.ย. 2557 120,000.00 บาท
ดูไฟล์เอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก