Announcement

ย้อนกลับ

ประกาศราคากลาง

การจ้างงานวิจัย

จ้างศึกษาวิจัยข้อมูลสำหรับโครงการจัดตั้งแหล่งการเรียนรู้ TCDC Commons

ชื่อหน่วยงาน วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร วันที่กำหนดราคากลาง ราคากลาง (อ้างอิง)
ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ 500,000.00 บาท 22 พ.ค. 2557 470,800.00 บาท
ดูไฟล์เอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก