Announcement

ย้อนกลับ

ประกาศราคากลาง

การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

จ้างออกแบบภาพหลักเพื่อผลิตชิ้นงาน สำหรับ Creativties Unfold Bangkok 2014

ชื่อหน่วยงาน วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร วันที่กำหนดราคากลาง ราคากลาง (อ้างอิง)
ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ 150,000.00 บาท 1 พ.ค. 2557 149,800.00 บาท
ดูไฟล์เอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก