Announcement

ย้อนกลับ

ประกาศราคากลาง

การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

จ้างพัฒนปรับปรุงเพิ่มเติมระบบสมาชิก (Member Management System)

ชื่อหน่วยงาน วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร วันที่กำหนดราคากลาง ราคากลาง (อ้างอิง)
ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ 250,000.00 บาท 6 ธ.ค. 2556 246,100.00 บาท
ดูไฟล์เอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก