Announcement

ย้อนกลับ

ประกาศราคากลาง

การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

จ้างลงรายการบรรณานุกรมในส่วนรายการสารบัญ [MARC Tag 505]

ชื่อหน่วยงาน วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร วันที่กำหนดราคากลาง ราคากลาง (อ้างอิง)
ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ 125,000.00 บาท 26 ธ.ค. 2556 125,000.00 บาท
ดูไฟล์เอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก