Announcement

ย้อนกลับ

ประกาศราคากลาง

การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

จัดซื้อเครื่องฉายภาพจอโปรเจคเตอร์สำหรับ ศสบ. เชียงใหม่

ชื่อหน่วยงาน วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร วันที่กำหนดราคากลาง ราคากลาง (อ้างอิง)
ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ 500,000.00 บาท 27 ธ.ค. 2556 499,690.00 บาท
ดูไฟล์เอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก