Announcement

ย้อนกลับ

ประกาศราคากลาง

การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

จ้างผลิตแผ่นพับประชาสัมพันธ์ฐานข้อมูล WGSN, GMID, STASH

ชื่อหน่วยงาน วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร วันที่กำหนดราคากลาง ราคากลาง (อ้างอิง)
ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ 166,278.00 บาท 19 ธ.ค. 2556 166,278.00 บาท
ดูไฟล์เอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก