Announcement

ย้อนกลับ

ประกาศราคากลาง

การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (เชียงใหม่)

ชื่อหน่วยงาน วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร วันที่กำหนดราคากลาง ราคากลาง (อ้างอิง)
ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ เชียงใหม่ 600,000.00 บาท 27 ก.ย. 2556 234,047.52 บาท
ดูไฟล์เอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก