Announcement

ย้อนกลับ

ประกาศราคากลาง

การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

ซื้อหนังสือ Trend Book 2015

ชื่อหน่วยงาน วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร วันที่กำหนดราคากลาง ราคากลาง (อ้างอิง)
ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ เชียงใหม่ 405,000.00 บาท 20 พ.ย. 2556 403,000.00 บาท
ดูไฟล์เอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก