Announcement

ย้อนกลับ

ประกาศราคากลาง

การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

จ้างรื้อถอน-ติดตั้งนิทรรศการหมุนเวียนขนาดเล็ก

ชื่อหน่วยงาน วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร วันที่กำหนดราคากลาง ราคากลาง (อ้างอิง)
ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ 133,750.00 บาท 29 พ.ย. 2556 133,750.00 บาท
ดูไฟล์เอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก