Announcement

ตัวกรอง

คำค้นหา

วันที่ประกาศ ชื่อโครงการ งบประมาณโครงการ (บาท) เพิ่มเติม
10 มิ.ย. 2565 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 176,000.00
7 มิ.ย. 2565 จ้างบริหารจัดการกิจกรรมพัฒนาพื้นที่เครือข่ายย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ย่านอา-รมย์-ดี จังหวัดปัตตานี 500,000.00
31 พ.ค. 2565 จ้างผลิตเนื้อหาและจัดกิจกรรมประกอบนิทรรศการ The Art of Immersive Storytelling: Make Moving Image Tells 150,000.00
27 พ.ค. 2565 ซื้ออุปกรณ์สำหรับจัดทำการนำชมเสมือนจริง Virtual Tour 150,000.00
26 พ.ค. 2565 จ้างวางแผนและดำเนินการประชาสัมพันธ์โครงการพิเศษของ Creative Thailand 350,000.00
25 พ.ค. 2565 จ้างวางกลยุทธ์และบริหารจัดการโครงการพิเศษเพื่อเพิ่มจำนวนการเข้าถึงเนื้อหาองค์ความรู้สร้างสรรค์ของโครงการ Creative Thailand 495,000.00
25 พ.ค. 2565 จ้างบริหารจัดการกิจกรรมนำเสนอศักยภาพด้านดนตรีของจังหวัดสุพรรณบุรี 500,000.00
25 พ.ค. 2565 จ้างพัฒนาเว็บไซต์บริหารจัดการสมาชิก (TCDC Member Backend) 1,000,000.00
12 พ.ค. 2565 จ้างพัฒนาระบบการลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมผ่านช่องทาง Line Official Account 140,000.00
12 พ.ค. 2565 จ้างพัฒนาและบำรุงรักษาระบบสำหรับการรับสมัครผู้เข้าร่วมจัดแสดงงานของเทศกาลงานออกแบบฯ 475,000.00