Announcement

ตัวกรอง

คำค้นหา

วันที่ประกาศ ชื่อโครงการ งบประมาณโครงการ (บาท) เพิ่มเติม
17 ก.ค. 2565 จ้างออกแบบและจัดทำภาพสื่อสารหลัก (Key Visual) และภาพประกอบการสื่อสาร เทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ 2566 300,000.00
13 ก.ค. 2565 จ้างออกเเบบภาพหลักเพื่อการสื่อสาร (Key visual) สำหรับเทศกาลอีสานสร้างสรรค์ (Isan Creative Festival) 2023 150,000.00
11 ก.ค. 2565 จ้างบริหารจัดการประชาสัมพันธ์ข่าว CEA Soft power ภายใต้กิจกรรมตามบทบาทภารกิจของ สศส. 500,000.00
6 ก.ค. 2565 จ้างบริหารจัดการกิจกรรมเสวนาของกลุ่มอุตสาหกรรมทัศนศิลป์และศิลปะการแสดง 200,000.00
4 ก.ค. 2565 จ้างศึกษาแนวทางการจัดหาแหล่งเงินทุนเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ 500,000.00
30 มิ.ย. 2565 จ้างเปลี่ยนอุปกรณ์ระบบบันไดเลื่อน 375,000.00
29 มิ.ย. 2565 จ้างจัดทำแผนการสร้างภาพลักษณ์และการรับรู้ของสำนักงานเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) 500,000.00
21 มิ.ย. 2565 จ้างออกแบบอินโฟกราฟิก แปลเนื้อหาสำหรับวิดีโอการพัฒนาเมืองสร้างสรรค์เบื้องต้น และจัดทำไฟล์นำเสนอสรุปเนื้อหา 350,000.00
16 มิ.ย. 2565 ซื้อหนังสือภาษาต่างประเทศ จำนวน 258 ชื่อเรื่อง 264 เล่ม 370,000.00
10 มิ.ย. 2565 ซื้อหนังสือภาษาไทยและต่างประเทศ จำนวน 406 ชื่อเรื่อง 412 เล่ม 405,000.00