Summary

ตัวกรอง

คำค้นหา

วันที่ประกาศ ชื่อโครงการ ชื่อหน่วยงาน เพิ่มเติม
30 ก.ย. 2564 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนสิงหาคม 2564สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)
31 ส.ค. 2564 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกรกฎาคม 2564สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)
30 ก.ค. 2564 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมิถุนายน 2564สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)
30 มิ.ย. 2564 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤษภาคม 2564สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)
31 พ.ค. 2564 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนเมษายน 2564สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)
8 เม.ย. 2564 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมีนาคม 2564สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)
31 มี.ค. 2564 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกุมภาพันธ์ 2564สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)
24 ก.พ. 2564 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมกราคม 2564สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)
16 ก.พ. 2564 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ฉบับปรับปรุง)สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)
5 ก.พ. 2564 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธันวาคม 2563สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)