Creative Career ค้นหาทางเลือกสู่อาชีพสร้างสรรค์

การเตรียมความพร้อมของนักศึกษาในการก้าวสู่อาชีพนักสร้างสรรค์ โครงการประจำปีเพื่อเยาวชนรุ่นใหม่ เพื่อสร้างโอกาสในการเรียนรู้ เข้าใจและมองเห็นความเป็นไปได้ในสายงานอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ พร้อมเป็นพื้นที่เชื่อมต่อระหว่างนักศึกษาและกลุ่มธุรกิจสร้างสรรค์ ในการเลือกเส้นทางประกอบอาชีพที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์ที่มีหลายรูปแบบตั้งแต่การเป็นพนักงานประจำ นักสร้างสรรค์อิสระ และเจ้าของกิจการ อีกทั้งยังเป็นการสร้างโอกาสในการจ้างงานสำหรับนักศึกษาที่กำลังจบการศึกษาในแต่ละปีโครงการประจำปีเพื่อเยาวชนรุ่นใหม่ เพื่อสร้างโอกาสในการเรียนรู้ เข้าใจและมองเห็นความเป็นไปได้ในสายงานอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ พร้อมเป็นพื้นที่เชื่อมต่อระหว่างนักศึกษาและกลู๋มธุรกิจสร้างสรรค์ ในการเลือกเส้นทางประกอบอาชีพที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์ที่มีหลายรูปแบบตั้งแต่การเป็นพนักงานประจำ นักสร้างสรรค์อิสระ และเจ้าของกิจการ อีกทั้งยังเป็นการสร้างโอกาสในการจ้างงานสำหรับนักศึกษาที่กำลังจบการศึกษาในแต่ละปี

ในปี 2562 นำเสนอภายใต้ธีมที่ชื่อว่า “Young เวิร์ค” เพื่อเปิดมุมองเกี่ยวกับการเป็นนักสร้างสรรค์ยุคใหม่ที่มีทั้งโอกาสและความท้าทายที่ต้องเผชิญจากแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงสำคัญของโลกอย่างเช่น เทคโนโลยีที่ก้าวล้ำ ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ตึงเครียด และการก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มตัว

โครงการ Creative Career 2019 “Young เวิร์ค” จะจัดขึ้นใน 3 ภูมิภาคหมุนเวียน ภาคตะวันออกในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ โดยมีเป้าหมายผู้เข้าร่วมงานเป็นนักเรียนนักศึกษาที่กำลังจะเข้าสู่วัยทำงานจำนวน 1,500 คน กิจกรรมภายในงานแบ่งออกเป็น 3 กิจกรรม ดังนี้

1. CREATIVE TALK การบรรยายที่สร้างแรงบันดาลใจ และเปิดมุมมองเกี่ยวกับแนวโน้มอาชีพสร้างสรรค์ใหม่ๆ ที่กำลังเป็นที่ต้องการของตลาด

2. CREATIVE WORKSHOP การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเรียนรู้ กระบวนการคิดและการทำงานที่จำเป็นต่อเส้นทางการทำงานสร้างสรรค์ เพื่อฝึกทักษะก่อนเข้าสู่การทำงาน

3. CREATIVE JOB CLINIC การให้คำปรึกษาและแนะแนวทางการประกอบอาชีพในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ เพื่อไขข้อสงสัยหรือให้คำแนะนำอย่างตรงประเด็น

Info & Download

ข้อมูลโครงการฯ

www.facebook.com/miniTCDC

Project Update

07.08.2019

Creative Career 2019 - Khonkaen

Creative Career 2019 “Young เวิร์ค” ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ 7 - 8 สิงหาคม 2562 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ ม.ขอนแก่น

03.08.2019

Creative Career 2019 - Chonburi

Creative Career 2019 “Young เวิร์ค” ภาคตะวันออก วันที่ 3 - 4 สิงหาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี

13.07.2019

Creative Career 2019 – Chiang Mai

1) Creative Talk - 'เรือเล็กควรออกจากฝั่ง' โดย คุณวีรดา ศิริพงษ์ Carpenter Studio บัณฑิตปริญญาตรีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และบทบาทหน้าที่อีกหลากหลาย ทั้ง Creative Director, Design Coach และสถาปนิกอิสระที่ยังสนุกกับงานสร้างสรรค์เสมอ -เจ้าของบ้านไร่ไออรุณเล่าให้ฟังถึงการสร้าง ‘พื้นที่เเห่งรักที่เป็นมากกว่าบ้านฟาร์มสเตย์บ้านไร่ไอรุณ’ โดย วิโรจน์ ฉิมมี -อาข่า อ่ามา กาแฟเพื่อสังคม กับ ลี อายุ จือปา ผู้ก่อตั้งกิจการเพื่อสังคมในชื่อ กาแฟอาข่า อ่ามา ที่ช่วยพัฒนาความเป็นอยู่ของเกษตรกรไปพร้อมๆ กับการเพิ่มขีดความสามารถในการแปรรูปกาแฟคุณภาพและสร้างตลาด Direct Trade ไปจนถึงการสร้างแหล่งเรียนรู้ในพื้นที่ทำงานที่มีชื่อว่า Living Factory

2) Creative Workshop - ทำความรู้จักกับโปรไบโอติกผ่านอาหาร โดย เชฟแบล็ค Blackitch Artisan Kitchen -Surface pattern design โดย Did you see any pattern? -Eco Printing Workshop โดย Slowstitch Studio

3) Creative Job Clinic อาทิ Cloud Floor, Carpenter Studio, Gingerbread House Compass และ The yellow pug