Procurement

ตัวกรอง

คำค้นหา

วันที่ประกาศ ชื่อโครงการ ชื่อหน่วยงาน เพิ่มเติม
6 ธ.ค. 2561 ซื้อระบบครุภัณฑ์ห้องสมุดป้องกันหนังสือสูญหายและเครื่องอ่านและ/หรือเขียนบัตรสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์(องค์การมหาชน)
30 พ.ย. 2561 ออกแบบ ติดตั้งและรื้อถอนพาวิลเลียนสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์(องค์การมหาชน)
1 พ.ย. 2561 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จำนวน2รายการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์(องค์การมหาชน)
30 ต.ค. 2561 ออกแบบ ผลิต ติดตั้งและรื้อถอน PTTGC Pavilion สำหรับเทศกาลงานออกแบบเชียงใหม่สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์(องค์การมหาชน)
27 ก.ย. 2561 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ2562 (ซื้อสิทธิ์การเข้าใช้งานระบบe-office)สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์(องค์การมหาชน)
27 ก.ย. 2561 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาบริการ3รายการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์(องค์การมหาชน)
27 ก.ย. 2561 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ออกแบบ ผลิต ติดตั้งและรื้อถอนนิทรรศการพลาสติกหาที่สุดไม่ได้สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์(องค์การมหาชน)
26 ก.ย. 2561 แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)
19 มิ.ย. 2561 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 รายการ)ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ
12 มิ.ย. 2561 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 (1 รายการ)ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ