Announcement

ตัวกรอง

คำค้นหา

วันที่ประกาศ ชื่อโครงการ งบประมาณโครงการ (บาท) เพิ่มเติม
10 ม.ค. 2557 จ้างดำเนินการจัดการข้อมูล Digital Content 135,000.00
27 ธ.ค. 2556 จ้างประชาสัมพันธ์นิทรรศการ อะไรอยู่ในเส้น เชียงใหม่ (เพิ่มเติม) 150,000.00
27 ธ.ค. 2556 ซื้อหนังสือ Trend Book 2015 405,000.00
27 ธ.ค. 2556 จัดซื้อเครื่องฉายภาพจอโปรเจคเตอร์สำหรับ ศสบ. เชียงใหม่ 500,000.00
26 ธ.ค. 2556 จ้างลงรายการบรรณานุกรมในส่วนรายการสารบัญ [MARC Tag 505] 125,000.00
20 ธ.ค. 2556 จ้างรื้อถอน-ติดตั้งนิทรรศการหมุนเวียนขนาดเล็ก 193,000.00
20 ธ.ค. 2556 จ้างจัดทำระบบเว็บไซต์สำหรับการให้บริการพื้นที่ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ 200,000.00
20 ธ.ค. 2556 จ้างจัดทำระบบจัดซื้อจัดจ้างและรายงานการลงทะเบียน และฟอร์มการรับสมัครงาน 120,190.00
19 ธ.ค. 2556 ต่ออายุสมาชิกฐานข้อมูล Global Market Infromation Database (GMID) 1,385,670.00
19 ธ.ค. 2556 จ้างผลิตแผ่นพับประชาสัมพันธ์ฐานข้อมูล WGSN, GMID, STASH 166,278.00