Announcement

ตัวกรอง

คำค้นหา

วันที่ประกาศ ชื่อโครงการ งบประมาณโครงการ (บาท) เพิ่มเติม
18 มี.ค. 2557 จ้างถ่ายทำและตัดต่อวิดีโอ โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ทางด้าน Service Design จากต่างประเทศ 227,000.00
14 มี.ค. 2557 จ้างจัดกิจกรรมอบรมหลักสูตรการลดปัญหาและเพิ่มมูลค่าสิ่งพิมพ์บรรจุภัณฑ์ 130,000.00
14 มี.ค. 2557 จ้างจัดงานแสดงผลงานการออกแบบผลิตภัณฑ์ OTOP 400,000.00
14 มี.ค. 2557 จ้างจัดทำ e-exhibition ของนิทรรศการ The Cooperation คู่สร้าง(สรรค์) 200,000.00
13 มี.ค. 2557 ซื้อหนังสือภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ จำนวน 158 ชื่อเรื่อง 248 เล่ม 281,040.00
11 มี.ค. 2557 จ้างตรวจสอบและทำความสะอาดอุปกรณ์ระบบเสียงประกาศ (PA) 150,000.00
11 มี.ค. 2557 จ้างทำกระเป๋าสปันบอล 140,000.00
11 มี.ค. 2557 จ้างบำรุงรักษาระบบและซอฟท์แวร์ MaintenanceAnnual เวปไซต์ TCDCCONNECT 104,325.00
11 มี.ค. 2557 จ้างรื้อถอน - ติดตั้งนิทรรศการหมุนเวียนขนาดเล็ก 129,000.00
28 ก.พ. 2557 จ้างพัฒนาต่อยอดระบบสืบค้นข้อมูลวัสดุไทย (TCDC Materials Database) 400,000.00