Procurement Invitation

ตัวกรอง

คำค้นหา

วันที่ประกาศ ชื่อโครงการ งบประมาณโครงการ (บาท) เพิ่มเติม
22 ก.ค. 2563 ประกาศสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกวดราคาจ้างจัดทำนิทรรศการ SOLAR LAND ล่า ท้า แสง สู้อนาคต 6,000,000.00
8 ก.ค. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก การประกวดแนวคิดในการออกแบบอาคารสถาปัตยกรรมภายในและการวางโครงสร้างพื้นฐานศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ สงขลา 4,725,000.00
25 มิ.ย. 2563 ประกาศสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกวดราคาจ้างวิทยากรสำหรับกิจกรรมการพัฒนาทักษะด้านการออกแบบและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี (Design Technology Program) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 700,000.00
24 มิ.ย. 2563 ประกาศสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างวิทยากรสำหรับกิจกรรมการพัฒนาทักษะด้านการออกแบบและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี (Design & Technology Program) 690,000.00
5 มิ.ย. 2563 ประกาศสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) เรื่อง ซื้อหนังสือภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ จำนวน 764 ชื่อเรื่อง 825 เล่ม 863,000.00
5 มิ.ย. 2563 ประกาศสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ซื้อหนังสือภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ จำนวน 764 ชื่อเรื่อง 825 เล่ม 863,000.00
4 มิ.ย. 2563 ประกาศสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกวดราคาจ้างวิทยากรสำหรับกิจกรรมการพัฒนาทักษะด้านการออกแบบและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี (Design Technology Program) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 700,000.00
4 มิ.ย. 2563 ประกาศสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) เรื่อง ซื้อหนังสือภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ จำนวน ๗๖๔ ชื่อเรื่อง ๘๒๕ เล่ม 863,000.00
25 พ.ค. 2563 จ้างออกแบบอาคาร สถาปัตยกรรมภายในและการวางโครงสร้างพื้นฐาน ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบสงขลา 4,725,000.00
22 พ.ค. 2563 จ้างผลิตและติดตั้งประตู้รั้วบริเวณด้านหน้า สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) สาขาขอนแก่น 700,000.00