Creative District Projects

PROJECTS

โครงการความร่วมมือในย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ระหว่าง CEA และหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนทั้งในและต่างประเทศ

การแสดงผล

คำค้นหา

Physical

STREET SCAPE เดินเจริญกรุง

5 โจทย์ที่นำไปสู่การสร้างประสบการณ์ที่ดีในการเดินเท้าบนสนามทดลองในย่านเจริญกรุง

Community and People

Local street furniture: เฟอร์นิเจอร์ของชุมชน

เฟอร์นิเจอร์สาธารณะที่เกิดจากการปะติดปะต่อเรื่องราวของย่านผ่านวัสดุประจำถิ่น

Community and People

Shop & Space Makeover: แปลงโฉมร้านค้าและพื้นที่ของชุมชน

ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างบรรยากาศของร้านและพื้นที่ชุมชนให้น่าอยู่ และตอบโจทย์ผู้ใช้งานพื้นที่

Physical

Shades of Charoenkrung: ร่มเงา เล่าเรื่อง เชื่อมโยงเจริญกรุง

โครงสร้างร่มเงาที่ทำหน้าที่กันแดด กันฝน เชื่อมตรอก ซอกซอยภายในย่าน โดยสะท้อนเอกลักษณ์ของย่านไปพร้อมกัน

Physical

Talad Noi Conceptual Bus Shelter ศาลาที่พักผู้โดยสารรถประจำทาง 'ตลาดน้อย'

การออกแบบที่พักผู้โดยสารรถประจำทางด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชน

Community and People

Shop & Space Makeover: แปลงโฉมร้านค้าและพื้นที่ของชุมชน

ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างบรรยากาศของร้านและพื้นที่ชุมชนให้น่าอยู่ และตอบโจทย์ผู้ใช้งานพื้นที่