Creative Districts Project - Physical

Physical

Talad Noi Conceptual Bus Shelter ศาลาที่พักผู้โดยสารรถประจำทาง 'ตลาดน้อย'

โดย MAYDAY

“สาธารณชนควรมีส่วนร่วมในการออกแบบงานที่สร้างสรรค์ขึ้นมาเพื่อสาธารณประโยชน์” เพื่อให้งานนั้นตอบโจทย์การใช้งานของสาธารณะได้มากที่สุด ถ้าสาธารณชนไม่ได้มีส่วนร่วมในการออกแบบแล้ว งานออกแบบนั้นก็จะตอบโจทย์ ตอบความคิด ตอบมุมมองที่ผู้ออกแบบมองเห็นเท่านั้น ในฐานะที่เมล์เดย์ทำงานออกแบบเพื่อสาธารณะ กระบวนการมีส่วนร่วมจึงมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งต่องานออกแบบของเมล์เดย์ งานออกแบบศาลาที่พักผู้โดยสารรถประจำทาง ‘ตลาดน้อย’ เป็นการออกแบบด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชน ที่ร่วมกันคิด ร่วมกันสะท้อนปัญหาที่เกิดขึ้นโดยภาพรวมของศาลาฯ และนำปัญหาเหล่านั้นมาคิดหาทางออก เพื่อให้ได้ศาลาฯ ที่ตอบโจทย์การใช้งานของสาธารณชน แต่งานออกแบบของศาลาฯ มีบริบทที่แตกต่างกันในแต่ละพื้นที่ตั้งศาลาฯ ทำให้นอกจากกระบวนการมีส่วนร่วมแล้ว ยังต้องมีกระบวนการทำความเข้าใจพื้นที่ ทีมเมล์เดย์ได้พาผู้เข้าร่วมเวิร์กช็อปลงพื้นที่ตลาดน้อยเพื่อพูดคุยกับผู้ใช้สัง เกตรูปแบบพฤติกรรมการใช้งาน ก่อนที่จะเริ่มลงมือออกแบบ

ติดต่อ: facebook.com/maydaySATARANA