Working with Us

ร่วมงานกับ CEA

ย้อนกลับ

ตำแหน่งงานนักพัฒนากลยุทธ์ธุรกิจและนวัตกรรมอาวุโส (สงขลา)

หน่วยงานสำนักส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ สงขลา

หน้าที่รับผิดชอบ

1. บริการข้อมูลความรู้สร้างสรรค์ ให้คำปรึกษาเชิงลึก แนะนำแก่ผู้ใช้บริการและผู้ประกอบการ เกี่ยวกับข้อมูลความรู้ งานบริการด้านต่าง ๆ และการจัดกิจกรรมต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทและกิจกรรมของสำนักงานมากขึ้น 
2. ดูแลการบริการข้อมูลความรู้แก่กลุ่มคณะผู้เยี่ยมชมประเภทต่างๆ รวมทั้งจัดทำแผนแนะนำองค์กรและจัดโปรแกรมการเข้าเยี่ยมชม เพื่อให้กระตุ้นให้เข้ามาใช้บริการอย่างต่อเนื่อง และสมัครเป็นสมาชิก
3. ดูแลการปฏิบัติงานในพื้นที่เชิงกายภาพ ดูแล แนะนำการดูแลสมาชิกและผู้ใช้บริการในพื้นที่เชิงกายภาพ ให้ได้รับความรู้และนำไปใช้ประโยชน์รวมถึงการดูแลอำนวยความสะดวกบนพื้นที่บริการ เพื่อให้มีประสิทธิภาพ และมีมาตรฐาน
4. บริหารจัดการและดำเนินการตามแผนงาน โครงการ กิจกรรม หลักสูตรด้านกระบวนการคิดเชิงออกแบบ การออกแบบบริการ การพัฒนาโมเดลธุรกิจ ผ่านการจัดสัมมนาให้ความรู้ อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นและระยะยาว การให้คำปรึกษาทางธุรกิจ และรวบรวมเนื้อหาจากการอบรม บรรยาย เพื่อเผยแพร่ในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์ หรือสื่อดิจิทัลออนไลน์
5. ให้การสนับสนุนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาครัฐและภาคเอกชนในเขตภาคใต้ เพื่อส่งเสริมการนำกระบวนการคิดเชิงออกแบบ กระบวนการคิดสร้างสรรค์ การออกแบบบริการ ไปใช้ประโยชน์ และเพื่อต่อยอดองค์ความรู้ พัฒนาศักยภาพ และขยายโอกาสทางธุรกิจ
6. ดูแล รับผิดชอบการบริหารจัดการโครงการ การจัดทำเอกสารขออนุมัติโครงการ การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และบริหารงบประมาณให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และเป้าหมายของสำนักงาน
7. รับผิดชอบต่อความคุ้มค่าในการใช้งบประมาณ ทรัพยากร และพนักงานอย่างเหมาะสมเพื่อให้เกิดความสำเร็จตามเป้าหมายของสำนักงาน
8. ดูแล จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน พร้อมทั้ง ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในด้านพัฒนาธุรกิจและนวัตกรรม เสนอต่อผู้บังคับบัญชา
9. ปฏิบัติงานอื่นใด ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 

คุณสมบัติ

1. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาด้านการออกแบบ สาขาการออกแบบอุตสาหกรรม/ผลิตภัณฑ์ สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 
2. มีประสบการณ์และความสามารถในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การออกแบบอุตสาหกรรม หรือธุรกิจสร้างสรรค์ ไม่น้อยกว่า 5 ปี
3. มีประสบการณ์ในการติดต่อ ประสานงานกับ สื่อทั้งในและต่างประเทศ
4. มีความรู้ และประสบการณ์ในการสร้างแบรนด์และพัฒนาแบรนด์ขององค์กร 
5. มีทักษะและประสบการณ์ในการบริหารโครงการ 
6. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ พร้อมที่เรียนรู้และคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ และคิดเชิงวิเคราะห์
7. มีวิสัยทัศน์ และมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี
8. มีทักษะในการพูด ฟัง อ่าน และเขียน ภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี

สมัครงานออนไลน์