Working with Us

ร่วมงานกับ CEA

ย้อนกลับ

ตำแหน่งงานเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานบริหารทรัพยากรกายภาพ ด้านอาคาร

หน่วยงานฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ

หน้าที่รับผิดชอบ

     1. รับผิดชอบการตรวจสอบ และรายงานการทำงานรายวัน/ รายอาทิตย์/ รายเดือนของระบบอาคาร

  • รับแจ้งเหตุอุปกรณ์ระบบอาคารชำรุด
  • แก้ไขเบื้องต้นกรณีอุปกรณ์ระบบอาคารศูนย์ความรู้สร้างสรรค์ชำรุด โดยประสานงานกับฝ่ายช่าง และรายงานผลแก่หัวหน้างาน

     2. ให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ของศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ และสมาชิกของศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ ในระบบที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ เช่น ระบบไฟฟ้ากำลัง ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ระบบปรับอากาศ ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้  ระบบน้ำประปา ระบบสุขาภิบาล

     3. ติดต่อ ประสานงานกับทางฝ่ายอาคาร บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด สำหรับการดูแลระบบและสิ่งอำนวยความสะดวกในพื้นที่

  • ระบบปรับอากาศ, ระบบไฟฟ้า
  • การซ่อมแซมภายในพื้นที่ส่วนกลาง บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เช่น น้ำรั่ว เครื่องปรับอากาศเสียฯลฯ

     4. ประสานงานฝ่ายช่าง เพื่ออำนวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ และผู้ใช้บริการ

     5. รับผิดชอบการตรวจสอบ และรายงานการทำงานรายวัน/ รายอาทิตย์/ รายเดือนของระบบภาพและเสียง

  • รับแจ้งเหตุอุปกรณ์ระบบภาพและเสียงชำรุด
  • แก้ไขเบื้องต้นกรณีอุปกรณ์ระบบภาพและเสียงชำรุด และรายงานผลแก่หัวหน้างาน

     6. ประสานงานเจ้าหน้าที่แม่บ้าน และช่าง สำหรับการจัดเตรียมพื้นที่สำหรับงานกิจกรรมต่างๆ

     7. ปฎิบัติหน้าที่ตามแต่ได้รับมอบหมาย

  • ตรวจสอบ และสรุปรายงานการตรวจสอบบัญชีทรัพย์สิน (ครุภัณฑ์) ร่วมกับเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯฝ่ายอำนวยการ

 

คุณสมบัติ

1. เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี

2. วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีสาขาบริหารอาคาร, คอมพิวเตอร์, ไฟฟ้า, อิเล็กทรอนิกส์  หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

3. ปฏิบัติงานหรือมีประสบการณ์การทำงานทางด้านบริหารอาคาร

4. มีทักษะการสื่อสารดี มีความรับผิดชอบ และรักงานบริการ

5. มีความรู้ด้านงานคอมพิวเตอร์โปรแกรมสำนักงาน

6. สามารถเข้างานเป็นกะ และปฏิบัติงานวันเสาร์-อาทิตย์ได้ (ปฏิบัติงาน 5 วัน/สัปดาห์)

สมัครงานออนไลน์