Working with Us

ร่วมงานกับ CEA

ย้อนกลับ

ตำแหน่งงานเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานบริหารเนื้อหาออนไลน์ เชียงใหม่

หน่วยงานสำนักส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เชียงใหม่

หน้าที่รับผิดชอบ

1. บริหารจัดการเนื้อหาข้อมูล สารสนเทศ องค์ความรู้ และกิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นทั้งภายในและภายนอกสศส.เชียงใหม่ เกี่ยวกับการออกแบบและความคิดสร้างสรรค์ เพื่อเผยแพร่ไปยังแก่กลุ่มเป้าหมายของสศส.เชียงใหม่ ทั้งในสื่อออนไลน์และสื่อสิ่งพิมพ์อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรได้

2. จัดทำสื่อกราฟิกเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และสื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารและกิจกรรมของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์

3. ติดต่อประสานงานและสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในการจัดกิจกรรมพัฒนา เพื่อสนับสนุนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้ด้านการออกแบบและความคิดสร้างสรรค์ทั้งภายในและภายนอกสศส.เชียงใหม่แก่กลุ่มเป้าหมายและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

4. ให้บริการต้อนรับคณะเยี่ยมชมของสศส.เชียงใหม่ ทั้งแบบรายบุคคลและหมู่คณะตามความเหมาะสม เพื่อประชาสัมพันธ์ เผยแผร่ และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของสศส. แก่ผู้ที่สนใจและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสศส.เชียงใหม่

5. ให้บริการข้อมูลสารสนเทศด้านการออกแบบและความคิดสร้างสรรค์ของสศส.เชียงใหม่ เพื่อส่งมอบองค์ความรู้ที่สำคัญและเป็นประโยชน์ช่วยในการค้นคว้าแก่สมาชิก ผู้ที่เกี่ยวข้อง และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสศส.เชียงใหม่

6. สนับสนุนการดำเนินงานในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของ สศส.เชียงใหม่ เช่น การจัดเทศกาลงานออกแบบเชียงใหม่ (Chiang Mai Design Week)

7. ร่วมวางแผนและดำเนินการจัดกิจกรรม ตามภารกิจของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์

8. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติ

1. สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 30 ปี

2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาศิลปกรรมศาสตร์ อักษรศาสตร์ สื่อสารมวลชน สถาปัตยกรรมศาสตร์ การออกแบบ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

3. มีทักษะด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ได้แก่ illustrator, Photoshop, Canva เป็นต้น และโปรแกรมตัดต่อคลิปได้

4. มีทักษะด้านการออกแบบสื่อกราฟิกสำหรับการสื่อสารข้อมูลแก่บุคคลภายนอก

5. มีทักษะด้านการเขียนบทความ และเนื้อหาในเรื่องของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ทั้งภาษาไทยและอังกฤษในระดับดี (หากมีผลสอบวัดระดับจะพิจารณาเป็นพิเศษ)

6. มีทักษะในการถ่ายภาพ เพื่อจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์และสำหรับการสื่อสารข้อมูลแก่บุคคลภายนอก

7. มีความสามารถด้านการประสานงานและบริหารจัดการกิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย

8. มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของเศรษฐกิจสร้างสรรค์

9. สามารถสื่อสารกับเพื่อนร่วมงานและทำงานเป็นทีมได้

10. สามารถทำงานวันเสาร์และวันอาทิตย์ และทำงานเป็นกะได้ (9.30-17.30/11.00-19.00 น.) 5 วันต่อสัปดาห์

สมัครงานออนไลน์