Working with Us

ร่วมงานกับ CEA

ย้อนกลับ

ตำแหน่งงานนักจัดการความรู้อาวุโส

หน่วยงานสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์

หน้าที่รับผิดชอบ

1. จัดทำแผนการดำเนินงาน จัดการโครงการและกิจกรรมต่างๆ ในด้านการพัฒนาขีดความสามารถของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ บุคลากรสร้างสรรค์ และในด้านการใช้ความคิดสร้างสรรค์สร้างมูลค่าแก่ธุรกิจ
2. บริหารจัดการโครงการและกิจกรรมด้านการพัฒนาขีดความสามารถของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
3. บริหารจัดการโครงการศึกษาวิจัยข้อมูลเชิงลึกของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์รายสาขา และการจัดทำระบบฐานข้อมูลอุตสาหกรรมสร้างสรรค์รายสาขา เพื่อการวิเคราะห์ติดตามแนวโน้มการเติบโตและผลกระทบที่เกิดจากนโยบายและมาตรการส่งเสริมอุตสาหกรรมสร้างสรรค์รายสาขาของประเทศ
4. บริหารจัดการโครงการจัดทำรายงานความเคลื่อนไหวของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์รายสาขาระดับประเทศและระดับนานาชาติ และผลักดันให้เกิดการนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบายและการปฏิบัติ
5. ดูแลรับผิดชอบการบริหารจัดการโครงการ การจัดทำเอกสารขออนุมัติโครงการ การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และบริหารงบประมาณให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และเป้าหมายของสำนักงาน
6. รับผิดชอบต่อความคุ้มค่าในการใช้งบประมาณ ทรัพยากร อย่างเหมาะสมเพื่อให้เกิดความสำเร็จตามเป้าหมาย
7. ดูแลและจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน พร้อมทั้งปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในด้านการออกแบบและพัฒนาธุรกิจสร้างสรรค์ เพื่อนำเสนอต่อผู้บังคับบัญชา
8. ดูแลและบริหารจัดการโครงการ การจัดทำเอกสารขออนุมัติโครงการ การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และบริหารงบประมาณในส่วนงานที่รับผิดชอบ ให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และเป้าหมายของสำนักงาน
9. ปฏิบัติงานอื่นใด ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

 

คุณสมบัติ

1. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาด้านการออกแบบ การออกแบบบริการ บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง (หากจบปริญญาโทหรือเอกในศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง จะลดระยะเวลาประสบการณ์ลง 2 และ 4 ปีตามลำดับ
2. มีประสบการณ์และความสามารถในการบริหารจัดการด้านการออกแบบบริการ หรือการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือธุรกิจสร้างสรรค์ ไม่น้อยกว่า 5 ปี
3. มีทักษะในการสื่อสาร ประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกองค์กร เพื่อประโยชน์ของสำนักงานฯ
4. มีทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี
5. มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรมสำเร็จรูป และอุปกรณ์สำนักงานได้

สมัครงานออนไลน์