Working with Us

ร่วมงานกับ CEA

ย้อนกลับ

ตำแหน่งงานเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานด้านการพัฒนาธุรกิจ

หน่วยงานสำนักพัฒนาธุรกิจและนวัตกรรม

วัตถุประสงค์ตำแหน่งงาน (Job Purpose):

เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานด้านการพัฒนาธุรกิจ ดูแลและรับผิดชอบประสานงานโครงการให้เกิดความราบรื่น เป็นไปตามแผนงานโครงการ ของสำนักพัฒนาธุรกิจและนวัตกรรม

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก (Main Accountabilities)

 1. เวลาทำงานคือจันทร์ - ศุกร์  9.30 – 17.30 น. จำนวน 5 วัน / สัปดาห์ และเสาร์ - อาทิตย์ได้ในบางครั้ง หรือตามตารางปฏิบัติงานที่ สศส. กำหนด
 2. ร่วมมือ ประสานงาน กับเจ้าหน้าที่ประจำผู้รับผิดชอบโครงการ ในการบริหารจัดการกิจกรรม และ/หรือ โครงการฯ
 3. ดูแล รับผิดชอบ การจัดทำเอกสารขออนุมัติโครงการ การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ให้เป็นไปตามแผนงานโครงการ ของสำนักฯ
 4. ดูแล รับผิดชอบ ค้นหา รวบรวมข้อมูล เนื้อหา เพื่อจัดทำการนำเสนอ (Presentation) เพื่อนำเสนอข้อมูล หรือโครงการต่าง ๆ ของสำนักฯ
 5. ดูแล รับผิดชอบการติดต่อประสานงานและอำนวยความสะดวก ให้แก่ ผู้ประกอบการ ผู้สมัครเข้าร่วม โครงการ / กิจกรรม หรือกลุ่มเป้าหมาย ตลอดจน วิทยากร ที่ปรึกษาโครงการ หรือผู้เชี่ยวชาญประจำกิจกรรม และ/หรือ โครงการฯ ต่าง ๆ ได้
 6. ดูแลในการประสานงานด้านการประชาสัมพันธ์โครงการและกิจกรรมของสำนักฯ ในเวปไซต์และสื่อโซเชียล มีเดีย ต่าง ๆ ของสำนักงาน ตามที่ได้รับมอบหมาย
 7. รวบรวมประมวลผลข้อมูลในเชิงลึก  พร้อมสรุปผลภาพรวมการประเมินผลตามเป้าชี้วัดทุกโครงการและกิจกรรมของสำนักธุรกิจฯเพื่อใช้ในเผยแพร่ให้ภายนอกรับรู้การทำงานของสำนัก
 8. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ของสำนักฯ

คุณสมบัติที่จำเป็น (Required Qualifications)

 1. ไม่จำกัดเพศ อายุระหว่าง 24 - 30 ปี
 2. เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75 และมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาด้านการออกแบบ สาขาการออกแบบอุตสาหกรรม/ผลิตภัณฑ์ สาขาบริหารธุรกิจ สาขาพัฒนาชุมชน สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารหรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานและหน้าที่ ความรับผิดชอบ
 3. มีความสามารถในการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ พูด / อ่าน / เขียนได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 4. มีทักษะและประสบการณ์ในการประสานงาน และ/หรือบริหารจัดการโครงการ ประสบการณ์ ทำงานไม่ต่ำกว่า 2 ปี จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 5. มีทักษะในการทำ Presentation / Infographic / Visualization จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 6. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ พร้อมที่เรียนรู้และคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ สามารถคิดเชิงสร้างสรรค์และวิเคราะห์ เพื่อให้ความเห็น นำเสนอมุมมอง หรือปรับปรุงกระบวนการทำงาน วิธีการดำเนินงาน และการบริหารโครงการต่างๆ  ได้
 7. มีทักษะในการสื่อสาร สามารถประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกได้เป็นอย่างดี
 8. มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีทัศนคติเชิงบวก สามารถทำงานเป็นทีมได้ดีมีความยืดหยุ่นและคล่องตัวในการทำหน้าที่ที่หลากหลาย (Multitasking) ตามที่ได้รับมอบหมาย
 9. มีความละเอียด รอบคอบและมีความรับผิดชอบต่อตัวเองและงานที่ได้รับมอบหมาย
 10. มีความเปิดกว้างทางความคิด ทัศนคติเชิงบวก กระตือรือร้น และเต็มใจให้บริการอย่างดี (Service Mind)
 11. มีทักษะในการประยุกต์ คิดนอกกรอบ และเสนอแนวคิดใหม่ ๆ ในการทำงานได้
 12. มีความสามารถในการ คิด วิเคราะห์ จับประเด็นและเรียนรู้งานใหม่ ๆ ได้
 13. สามารถใช้โปแกรมคอมพิวเตอร์ทางการออกแบบพื้นฐานได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 14. หากมีประสบการณ์การทำงานกับหน่วยงานรัฐ มาก่อนจะพิจารณาเป็นพิเศษ

สมัครงานออนไลน์