Working with Us

ร่วมงานกับ CEA

ย้อนกลับ

ตำแหน่งงานนักพัฒนากลยุทธ์ธุรกิจและนวัตกรรม (ขอนแก่น)

หน่วยงานสำนักส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ขอนแก่น

หน้าที่รับผิดชอบ

1. ประสานงานและดำเนินงานตามแผนงาน โครงการ กิจกรรม หลักสูตรด้านกระบวนการคิดเชิงออกแบบ การออกแบบบริการ การพัฒนาโมเดลธุรกิจ การจัดสัมมนาให้ความรู้ อบรมเชิงปฎิบัติการ การให้คำปรึกษาทางธุรกิจ เพื่อการพัฒนาและยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันของภาคธุรกิจ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการใช้ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ธุรกิจ

2. ศึกษาและจัดทำองค์ความรู้ด้านกระบวนการคิดเชิงออกแบบ  การออกแบบบริการ และเครื่องมืออื่นในการพัฒนาผลิตภันฑ์ การบริการ การสนับสนุนการพัฒนาวัสดุ และการพัฒนานวัตกรรม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจ

3. ดำเนินการรวบรวมเนื้อหาจากการอบรม บรรยาย เพื่อเผยแพร่ในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์ หรือสื่อดิจิทัลออนไลน์

4. ให้การสนับสนุนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาครัฐและภาคเอกชนในเขตภาคเหนือ เพื่อส่งเสริมการนำกระบวนการคิดเชิงออกแบบ กระบวนการคิดสร้างสรรค์ การออกแบบบริการ ไปใช้ประโยชน์และเพื่อต่อยอดองค์ความรู้ พัฒนาศักยภาพ และขยายโอกาสทางธุรกิจ

5. อำนวยความสะดวกในการติดต่อ ประสานงานกับหน่วยงานรัฐ ภาคเอกชน สมาคมและสถาบันการศึกษาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการให้บริการแนะนำข้อมูล และให้คำปรึกษาด้านธุรกิจกับผู้ที่สนใจ

6. จัดทำรายงานผลการดำเนินงานในส่วนงานที่รับผิดชอบ หรือโครงการต่าง ๆ เสนอต่อหัวหน้างาน หรือผู้บังคับบัญชา

7. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และบริหารงบประมาณให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และเป้าหมายของสำนักงาน

8. ปฎิบัติงานอื่นใด ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติ

1. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาด้านการออกแบบ สาขาการออกแบบอุตสาหกรรม/ผลิตภัณฑ์ สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

2. มีประสบการณ์และความสามารถในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การออกแบบอุตสาหกรรม หรือธุรกิจสร้างสรรค์ ไม่น้อยกว่า 2 ปี  มีประสบการณ์ในการติดต่อ ประสานงานกับสื่อทั้งในและต่างประเทศ

3. มีความรู้ และประสบการณ์ในการสร้างแบรนด์และพัฒนาแบรนด์ขององค์กร มีวิสัยทัศน์ และมนุษยสัมพันธ์ดี

4. มีทักษะและประสบการณ์ในการบริหารโครงการ มีความรู้ ความเข้าใจด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์เป็นอย่างดี

5. มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมสำเร็จรูป  มีความรับผิดชอบต่องานสูง

6. มีทักษะในการพูด ฟัง  อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี

สมัครงานออนไลน์