Working with Us

ร่วมงานกับ CEA

ย้อนกลับ

ตำแหน่งงานผู้อำนวยการสำนัก (สำนักงานขอนแก่น)

หน่วยงานสำนักส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ขอนแก่น

หน้าที่รับผิดชอบ

1. มอบหมายงานต่อเจ้าหน้าที่ภายในสำนักอย่างเหมาะสมและชัดเจน เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมาย และให้ความสำคัญกับความสำเร็จของงาน เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนองค์กร ให้คำปรึกษาแนะนำการพัฒนาการปฏิบัติงาน รวมทั้งส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะที่เหมาะสม และติดตามและประเมินผลงานของเจ้าหน้าที่ในบังคับบัญชา
2. ร่วมปฏิบัติงานเพื่อส่งเสริมความสำเร็จของสำนักงานฯ ทั้งงานที่เป็นความรับผิดชอบหลักตามหน้าที่และงานมอบหมาย หรือขอความร่วมมือเพิ่มเติมจากหน่วยงานอื่น พร้อมทั้งสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ภายใต้การกำกับดูแล ไปปฏิบัติงานอื่นนอกเหนือจากภาระงานของหน่วยงาน เพื่อประโยชน์ส่วนรวมขององค์กรตามความจำเป็น
3. กำกับดูแลการพัฒนาและให้บริการความรู้ เผยแพร่ความรู้ด้าน การออกแบบและความคิดสร้างสรรค์ ผ่านแหล่งเรียนรู้สร้างสรรค์และกิจกรรมในส่วนภูมิภาค ทั้งสำนักงานในภูมิภาคและเครือข่ายสถาบันการศึกษา
4. วางแผน กำกับ ดูแลการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้สร้างสรรค์ และบ่มเพาะธุรกิจสร้างสรรค์ในส่วนภูมิภาค
5. กำกับดูแลการพัฒนาและสร้างพื้นที่ต้นแบบ ย่านและเมืองสร้างสรรค์ รวมถึงการจัดงานเทศกาลการออกแบบ เพื่อสร้างเสริมการสร้างบรรยากาศสร้างสรรค์ และการเริ่มต้นธุรกิจใหม่
6. วางแผน กำกับ ดูแลพัฒนาพื้นที่สร้างสรรค์ การบริหารกิจกรรม/โครงการต่างๆ ในส่วนภูมิภาค และที่เกิดจากความร่วมมือกับหน่วยงานภาคเอกชน เพื่อให้เกิดการกระจายความรู้ไปสู่กลุ่มเป้าหมายและประชาชนในวงกว้างมากขึ้น ซึ่งเป็นไปตามแผนและเป้าหมายที่กำหนดไว้
7. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

คุณสมบัติ

1. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการบริหารธุรกิจ การบริหารจัดการ เศรษฐศาสตร์ ศิลปศาสตร์ รัฐศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง (หากจบปริญญาโทหรือเอกในศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง จะลดระยะเวลาประสบการณ์ลง 2 และ 4 ปีตามลำดับ)
2. มีประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับบริหารจัดการ และการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ไม่น้อยกว่า 8 ปีขึ้นไป
3. มีความรู้ และความสามารถในการบริหารจัดการพื้นที่การเรียนรู้สร้างสรรค์และการบริหารเครือข่าย
4. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเศรษฐกิจสร้างสรรค์และการจัดทำแผนธุรกิจเป็นอย่างดี
5. มีทักษะในการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาไทย และภาษาอังกฤษในระดับดี
6. มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรมสำเร็จรูป และอุปกรณ์สำนักงานได้

สมัครงานออนไลน์