Working with Us

ร่วมงานกับ CEA

ย้อนกลับ

ตำแหน่งงานเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานด้านบริการข้อมูล

หน่วยงานสำนักพัฒนาองค์ความรู้เศรษฐกิจสร้างสรรค์

หน้าที่รับผิดชอบ

1. ดูแล รับผิดชอบ การให้บริการข้อมูล พื้นที่ส่วนบริการ สิทธิประโยชน์สมาชิก ข้อมูลกิจกรรม รวมทั้งข้อมูลความเป็นไปในแวดวงอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ให้กับสมาชิกและผู้ใช้บริการ เพื่อให้ได้รับข่าวสารที่ถูกต้อง ทันสมัยและมีคุณภาพ

2. ดูแล รับผิดชอบ การต้อนรับ การนำชมและนำเสนอข้อมูลศูนย์ฯ ให้กับคณะเยี่ยมชม (Group Visit)   พร้อมทั้งประสานงาน การวางแผนและดูแลการจัดโปรแกรมการเยี่ยมชมให้เหมาะสมกับคณะเยี่ยมชม ทั้งคณะนักเรียน นักศึกษา ครูอาจารย์ เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐและเอกชน นักออกแบบ และคณะที่สนใจ

3. ดูแล รับผิดชอบ การให้บริการรับสมัครสมาชิก จัดเก็บเงินรายได้พร้อมทั้งจัดทำรายงานสรุปผลการสมัครสมาชิก

4. ดูแล รับผิดชอบ การเตรียมความพร้อมในการให้บริการ การให้บริการสำหรับสมาชิก เช่น บริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้าข้อมูล บริการห้องประชุม และห้องชมสื่อมัลติมีเดีย

5. ดูแล รับผิดชอบ การรวบรวมข้อคิดเห็น คำเสนอแนะ จากสมาชิกและผู้ใช้บริการ เพื่อนำมาพัฒนาและปรับปรุงงานด้านบริการต่างๆ

6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

คุณสมบัติ

1. เพศชาย/หญิง อายุตั้งแต่ 23 - 30 ปี 

2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี

3. สามารถแนะนำข้อมูลบริการให้เหมาะสมกับผู้ใช้บริการที่หลากหลาย

4. สามารถวางแผนและประสานงานการจัดกิจกรรมได้

5. รักงานบริการ มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ชอบพบปะผู้คน 

6. มีความกระตือรือร้นในการให้บริการ และพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ

7. มีความสามารถในการเรียบเรียงและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการนำเสนอต่อสาธารณะ

8. สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี 

9. มีความคิดสร้างสรรค์ สนุกกับการคิดกิจกรรมและบริการใหม่ๆ 

10. มีบุคลิกภาพดี 

11. สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี 

12. สามารถทำงานในวันเสาร์และวันอาทิตย์ และสามารถทำงานเป็นกะได้

      (กะที่ 1 เวลา 10.00 – 18.00 น. / กะที่ 2 เวลา 11.00 – 19.00 น.)

สมัครงานออนไลน์