Working with Us

ร่วมงานกับ CEA

ย้อนกลับ

ตำแหน่งงานนักพัฒนาระบบข้อมูลอาวุโส

หน่วยงานสำนักพัฒนาองค์ความรู้เศรษฐกิจสร้างสรรค์

วัตถุประสงค์ตำแหน่งงาน (Job Purpose):

บริหารจัดการการดำเนินงานในส่วนงานพัฒนาระบบฐานข้อมูลเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ในการจัดการระบบฐานข้อมูล การให้บริการข้อมูล ความรู้ และรายงานเชิงวิเคราะห์ และฐานข้อมูลทั้งหมดภายในสำนักงาน เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลที่เข้าถึงได้โดยง่าย ปลอดภัย และมีเสถียรภาพ รวมถึงปฏิบัติงานตามระเบียบของสำนักงานและคำนึงถึงความคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากร

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก (Main Accountabilities)

  1. ดูแลและบริหารจัดการการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูล สถิติ การเคลื่อนไหวด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่ครบวงจร และเพื่อให้เป็นช่องทางในการสืบค้นข้อมูลที่สะดวก สามารถเข้าถึงได้โดยง่าย
  2. บริหารจัดการระบบฐานข้อมูล และระบบบริหารจัดการความรู้ผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์ม
  3. บริหารจัดการการบริการข้อมูล ความรู้ และรายงานเชิงวิเคราะห์ที่เกี่ยวกับการพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์รายสาขาของประเทศให้เป็นไปตามที่กำหนด
  4. บริหารจัดการฐานข้อมูลทั้งหมดภายในสำนักงาน และเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลเศรษฐกิจสร้างสรรค์กับระบบฐานข้อมูลอื่นของหน่วยงานในเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง
  5. ร่วมวางแผนการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากระบบฐานข้อมูล
  6. ดำเนินการบำรุงรักษาและพัฒนาฐานข้อมูลให้มีความปลอดภัยและมีเสถียรภาพในการใช้งาน
  7. ดูแล รับผิดชอบการบริหารจัดการโครงการ การจัดทำเอกสารขออนุมัติโครงการ การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และบริหารงบประมาณให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และเป้าหมายของสำนักงาน
  8. รับผิดชอบต่อความคุ้มค่าในการใช้งบประมาณ ทรัพยากร อย่างเหมาะสมเพื่อให้เกิดความสำเร็จตามเป้าหมาย
  9. ดูแล จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน พร้อมทั้ง ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในด้านงานพัฒนาระบบฐานข้อมูลเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เสนอต่อ
  10. ปฏิบัติงานอื่นใด ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติที่จำเป็น (Required Qualifications)

ระดับการศึกษาขั้นต่ำและประสบการณ์ที่จำเป็น (Required Education and Experience)

- วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาด้านสถิติวิจัย  สาขาสารสนเทศข้อมูล หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง

- มีประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 5 ปี

- มีประสบการณ์ด้านในโครงการเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์ข้อมูล (Data center) และระบบเครือข่ายพื้นฐาน

ความรู้ ทักษะ และคุณสมบัติอื่นๆ ที่จำเป็นในการทำงาน (Required Knowledge, Skills, and Other Qualifications)

- มีความเข้าใจและประสบการณ์ในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อสร้างความได้เปรียบทางธุรกิจ (Business-Oriented)

- มีความคิดสร้างสรรค์ กระตือรือร้น และสามารถบริหารทำงานเป็นทีมได้

- มีทักษะในการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี

 

สมัครงานออนไลน์