Working with Us

ร่วมงานกับ CEA

ย้อนกลับ

ตำแหน่งงานเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศอาวุโส

หน่วยงานฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

หน้าที่รับผิดชอบ

1. ดูแล แนะนำการบริหารโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (ดาตาเซ็นเตอร์ และระบบเครือข่าย) ของสำนักงาน ให้มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และปลอดภัยได้ตามมาตรฐานสากล
2. ดูแล แนะนำการบริหารบริษัทภายนอกในการให้บริการงานพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่ผู้ปฏิบัติงานและผู้ใช้บริการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและคล่องตัว
3. บริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบการบริหารจัดการความรู้ผ่าน Digital Platform เพื่อให้สามารถเข้าถึงข้อมูล และนำไปใช้ประโยชน์และอ้างอิง
4. บริหารโครงการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้ได้ผลสำเร็จที่ถูกต้อง ทันเวลา และมีประสิทธิภาพ
5. ดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบสารสนเทศ ทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ตามแผนงานที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
6. ทำงานร่วมกับสำนักและฝ่ายต่างๆ ในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อสร้างความแตกต่างและความได้เปรียบด้านธุรกิจให้กับองค์กร
7. ดูแลการจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ แผนปฏิบัติการ แผนการดำเนินงานในส่วนของการพัฒนาและบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงการพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลและบริหารการจัดเก็บข้อมูล (Knowledge Management)
8. ดูแล แนะนำการศึกษาเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ๆ และการพัฒนาระบบใหม่ๆ เพื่อสนับสนุนการทำงาน และการให้บริการของสำนักงานทันสมัยและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ใช้บริการ
9. รายงานผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและ พัฒนาระบบงานให้มีประสิทธิภาพ ต่อหัวหน้างาน หรือ ผู้บังคับบัญชา
10. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

คุณสมบัติ

1. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง (หากจบปริญญาโทหรือเอกในศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง จะลดระยะเวลาประสบการณ์ลง 2 และ 4 ปีตามลำดับ)
2. มีประสบการณ์ด้านการบริหารและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ไม่น้อยกว่า 4 ปี (หากมีประสบการณ์ด้านการจัดการเอกสารในหน่วยงานภาครัฐ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
3. มีประสบการณ์ด้านการบริหารโครงการเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ดาตาเซ็นเตอร์ และระบบเครือข่ายพื้นฐาน
4. มีทัศนคติที่ดี มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และพร้อมในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
5. มีทักษะในการพูด อ่านและเขียนภาษาไทยและภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี

                                   

สมัครงานออนไลน์