Working with Us

ร่วมงานกับ CEA

ย้อนกลับ

ตำแหน่งงานนักส่งเสริมการตลาดอาวุโส

หน่วยงานสำนักสื่อสารและการตลาด

หน้าที่รับผิดชอบ

1. จัดทำแผนการบริหารมูลค่าสินทรัพย์ แผนการตลาด ตลอดจนแผนการสร้างและพัฒนาเครือข่ายพันธมิตรเพื่อหาผู้สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมหรือโครงการที่สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร
2. ดูแลและบริหารจัดการการจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดเพื่อเพิ่มมูลค่าและสร้างรายได้จากผลิตภัณฑ์ ทรัพย์สิน องค์ความรู้ ทรัพย์สินทางปัญญา และความสามารถในการบริการบุคลากรในองค์กร
3. วิเคราะห์ภาพรวมของผลิตภัณฑ์และบริการทั้งหมดขององค์การในด้านต้นทุน ผลตอบแทน และผลการดำเนินงานของโครงการ เพื่อนำมาจัดทำโครงสร้างต้นทุนและการกำหนดราคา
4. ดูแลและบริหารเครือข่ายพันธมิตรในการสนับสนุนเงินทุนเพื่อการดำเนินงานของสำนักงาน
5. ดูแลการสร้างความร่วมมือทางธุรกิจในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ
6. ดูแล รับผิดชอบการบริหารจัดการโครงการ การจัดทำเอกสารขออนุมัติโครงการ การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และบริหารงบประมาณให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และเป้าหมายของสำนักงาน
7. รับผิดชอบต่อความคุ้มค่าในการใช้งบประมาณ ทรัพยากร อย่างเหมาะสมเพื่อให้เกิดความสำเร็จตามเป้าหมาย
8. ดูแล จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน พร้อมทั้ง ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในงานส่งเสริมการตลาดและบริหารมูลค่าสินทรัพย์ เสนอต่อผู้บังคับบัญชา
9. ปฏิบัติงานอื่นใด ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติ

1. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาบริหารธุรกิจ การตลาด การพัฒนาธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
2. มีประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับการตลาด ไม่น้อยกว่า 5 ปี
3. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ด้วยตนเอง และคิดเชิงวิเคราะห์
4. มีทัศนคติและ มีมนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี 
5. มีทักษะในการสื่อสารกับหน่วยงานภายใน และภายนอกเป็นอย่างดี
6. มีทักษะ การฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ ในระดับดีมาก
 

สมัครงานออนไลน์