Working with Us

ร่วมงานกับ CEA

ย้อนกลับ

ตำแหน่งงานนักบริหารโครงการพิเศษ

หน่วยงานสำนักพัฒนาธุรกิจและนวัตกรรม

หน้าที่รับผิดชอบ

1. ดำเนินการตามแผนของโครงการพิเศษ หรือโครงการนำร่อง ประสานงานกับหน่วยงานรัฐและเอกชน โดยใช้การคิดเชิงออกแบบ การออกแบบบริการและเครื่องมืออื่น เพื่อพัฒนาและสนับสนุนการสร้างนวัตกรรม ต่อยอดธุรกิจ และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
2. ศึกษาโมเดลธุรกิจที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์เป็นเครื่องมือยกระดับศักยภาพของการงานบริการต้นแบบ ข้อมูลนวัตกรรมจากทั้งในและต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต รวมถึงการวิเคราะห์ข้อมูล ศึกษาความเป็นไปได้ ประเมินถึงประโยชน์และความเหมาะสมกับสภาวะธุรกิจและสังคมของประเทศเพื่อนำเสนอขออนุมัติจัดทำโครงการทดลองเพื่อทดสอบความเป็นไปได้ และจัดเตรียมองค์ความรู้เพื่อการเผยแพร่
3. ดำเนินการตามแผนปฏิบัติงาน ศึกษาและนำหลักสูตรด้านกระบวนการคิดเชิงออกแบบ การออกแบบบริการ การพัฒนาโมเดลธุรกิจและแผนธุรกิจไปใช้ในการให้คำปรึกษาทางธุรกิจแก่ผู้ประกอบการ ภาครัฐและชุมชน เพื่อขยายผลสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการสาธารณะ
4. หาข้อมูลสนับสนุนการจัดทำโครงการและการให้คำปรึกษาด้านการพัฒนาธุรกิจและนวัตกรรมเพื่อสังคมให้แก่หน่วยงานภาครัฐ
5. ร่วมกับงานกฏหมายในการควบคุมและบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาจากการดำเนินกิจกรรมและโครงการต่างๆ ของสำนักงาน
6. ติดตามประเมินผลการดำเนินกิจกรรมและโครงการให้เป็นไปตามเป้าหมายและแผนงานที่กำหนดไว้ ถอดบทเรียนและหาวิธีการในการปรับปรุงพัฒนาวิธีการดำเนินงาน
7. จัดทำรายงานผลการดำเนินงานในส่วนงานที่รับผิดชอบ หรือโครงการต่างๆ เสนอต่อหัวหน้างาน หรือผู้บังคับบัญชา
8. จัดทำเอกสารขออนุมัติโครงการ การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารงบประมาณ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และเป้าหมายของสำนักงาน
9. ปฏิบัติงานอื่นใด ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติ

1. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการออกแบบบริการ การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ การบริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบและความคิดสร้างสรรค์
2. มีประสบการณ์และความสามารถในการบริหารจัดการโครงการไม่น้อยกว่า 2 ปี
3. มีความรู้เกี่ยวกับการออกแบบและความคิดสร้างสรรค์เป็นอย่างดี
4. มีทัศนคติและมนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถทำงานเป็นทีม มีความคิดสร้างสรรค์ และเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
5. มีทักษะในการสื่อสาร และประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกองค์กร เพื่อประโยชน์ของสำนักงาน
6 .มีความรู้ความสามารถในการนำเสนองาน/ โครงการ
7. มีทักษะการฟัง พูด การอ่าน และการเขียน ภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี
8. มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป

สมัครงานออนไลน์