Working with Us

ร่วมงานกับ CEA

ย้อนกลับ

ตำแหน่งงานเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานด้านกฏหมาย

หน่วยงานฝ่ายอำนวยการ

หน้าที่รับผิดชอบ

1. บริหารจัดการด้านกฏหมาย งานนิติกรรมสัญญา งานข้อบังคับ ระเบียบคำสั่งของสำนักงาน หรือกฏหมาย ระเบียบต่างๆ ของสำนักงานทั้งหมด รวมถึงการพัฒนาและระบบงานกฏหมายให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คล่องตัว
2. ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ในการจัดทำนิติกรรมสัญญากับหน่วยงานภายนอก รวมถึงการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา องค์กรและสมาคมต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ ในลักษณะความร่วมมือในเชิงนโยบายและการพัฒนาและกิจกรรมร่วมกัน
3. ดูแลขอรับความคุ้มครองทางกฏหมายแก่ทรัพย์สินทางปัญญา ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตรของสำนักงาน
4. รับเรื่องร้องเรียน จากทั้งภายในและภายนอกสำนักงาน รวมถึงการแก้ปัญหาข้อพิพาทตามสัญญาต่างๆ และช่วยเหลืองานคดีความ
5. จัดพิมพ์เอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานด้านกฏหมายและงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
6. แนะนำการสร้างความรู้ความเข้าใจในระเบียบ ข้อปฏิบัติของสำนักงาน รวมถึงกฏระเบียบ หลักเกณฑ์ต่างๆ ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน

คุณสมบัติ

1. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขานิติศาสตร์
2. มีประสบกาณ์และผลงานในการทำงานด้านนิติกรรม-สัญญา ร่างกฏหมาย ข้อบังคับ ระเบียบต่างๆรวมทั้งกฏหมายธุรกิจ มีประสบการณ์การทำงานด้านกฏหมาย 1-2 ปี
3. มีความรู้ความเชี่ยญชาญด้านกฏหมายมหาชน กฏหมายแพ่ง และพาณิชย์ กฏหมายทรัพย์สินทางปัญญากฏหมายแรงงาน กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับองค์การมหาชน
4. มีความละเอียด รอบคอบ ถูกต้อง สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
5. มีบุคลิกภาพ มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถประสานงานและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
6. มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรุปและอุปกรณ์สำนักงานได้ดี
7. มีประสบการณ์ในหน่วยงานรัฐหรือองค์การมหาชนจะพิจารณาเป็นพิเศษ

สมัครงานออนไลน์