Working with Us

ร่วมงานกับ CEA

ย้อนกลับ

ตำแหน่งงานผู้อำนวยการสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์

หน่วยงานสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์

หน้าที่รับผิดชอบ

1. กำกับดูแลการวางแผนยุทธศาสตร์ การกำหนดเป้าหมายการดำเนินงาน การตั้งงบประมาณ และการดำเนินการในการพัฒนาขีดความสามารถของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
2. รับผิดชอบงานศึกษาวิจัยข้อมูลเชิงลึกของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์รายสาขา จัดทำแผนและมาตรการส่งเสริมอุตสาหกรรมสร้างสรรค์รายสาขา จัดทำระบบฐานข้อมูลอุตสาหกรรมสร้างสรรค์รายสาขา เพื่อการวิเคราะห์ติดตามสถานการณ์และแนวโน้มการเติบโตของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์รายสาขา
3. รับผิดชอบการจัดทำรายงานความเคลื่อนไหวของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์รายสาขาในประเทศและต่างประเทศ
4. กำกับดูแลการวางแผนพัฒนาและบริหารเครือข่ายของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ดำเนินการโครงการและกิจกรรมเพื่อสร้างและส่งเสริมการรวมกลุ่มของสมาคมวิชาชีพในธุรกิจสร้างสรรค์
5. จัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและมาตรการส่งเสริมสมาคมวิชาชีพในธุรกิจสร้างสรรค์
6. ผลักดันและส่งเสริมการใช้ความคิดสร้างสรรค์ กระบวนการคิดเชิงออกแบบ และการออกแบบบริการ ให้แก่หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ชุมชน ผ่านโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อขยายผลการสร้างมาตรฐานสินค้าและบริการสู่สาธารณะ
7. กำกับดูแลการดำเนินงานของฝ่ายงานต่างๆ ภายใต้สายบังคับบัญชา และให้คำปรึกษาหรือแนะนำในการพัฒนาการปฏิบัติงานและปรับปรุงกระบวนการทำงานให้คำแนะนำ
8. ร่วมปฏิบัติงานเพื่อส่งเสริมความสำเร็จของสำนักงาน ทั้งงานที่เป็นความรับผิดชอบหลักตามหน้าที่และงานมอบหมายหรือขอความร่วมมือเพิ่มเติมจากหน่วยงานอื่น พร้อมทั้งสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่และผู้ปฏบัติงานภายใต้การกำกับดูแล ไปปฏิบัติงานอื่นนอกเหนือจากภาระงานของหน่วยงาน เพื่อประโยชน์ส่วนรวมขององค์กรตามความจำเป็น
9. วางแผน กำกับ ควบคุม ดูแล การพัฒนาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในบังคับบัญชา เพื่อให้เจ้าหน้าที่ในบังคับบัญชามีความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่เหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ
10. รับผิดชอบต่อความคุ้มค่าในการใช้งบประมาณ ทรัพยากร และพนักงานของสำนักอย่างเหมาะสมเพื่อให้เกิดความสำเร็จตามเป้าหมายที่สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ได้ตกลงกับคณะกรรมการบริหาร
11. สื่อสารนโยบาย ยุทธศาสตร์ เป้าหมายขององค์กร และแผนการดำเนินงานระดับภูมิภาคเป้าหมาย รวมถึงการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ให้เพื่อเกิดความเข้าใจ ยอมรับ และเกิดการปฏิบัติอย่างถูกต้องตามที่องค์กรคาดหวัง
12. ปฏิบัติงานอื่นใด ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติ

1. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาด้านการออกแบบ บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
2. มีประสบการณ์ในการทำงาน ไม่น้อยกว่า 12 ปี ในการพัฒนาธุรกิจสร้างสรรค์ หรืองานส่งเสริมนวัตกรรม
3. มีทักษะในการบริหารจัดการโครงการ และการวางแผนธุรกิจ /การจัดหารายได้
4. มีความรู้ ความเข้าใจด้านการออกแบบ หรือการพัฒนานวัตกรรมเป็นอย่างดี  
5. มีความสามารถในการบริหารการทำงานเป็นทีม มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
6. มีวิสัยทัศน์ มีสภาวะผู้นำ มีทัศนคติและมีมนุษย์สัมพันธ์ดี
7. มีทักษะในการสื่อสาร ประสานงาน กับหน่วยงานภายใน และภายนอก เพื่อประโยชน์ของสำนักงาน
8. มีทักษะการฟังพูด อ่าน และเขียนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ในระดับดีมาก

สมัครงานออนไลน์