Working with Us

ร่วมงานกับ CEA

ย้อนกลับ

ตำแหน่งงานผู้อำนวยการสำนักพัฒนาธุรกิจและนวัตกรรม

หน่วยงานสำนักพัฒนาธุรกิจและนวัตกรรม

หน้าที่รับผิดชอบ

1. รับผิดชอบ วางแผนการจัดทำแผนกลยุทธ์การพัฒนาและยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันของภาคธุรกิจและผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม วิสาหกิจชุมชน เพื่อส่งเสริมให้เกิดการใช้ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมในการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ธุรกิจ ตลอดจนการกำหนดเป้าหมายการดำเนินงานและงบประมาณของสำนักงาน
2. รับผิดชอบงานด้านการพัฒนาองค์ความรู้ด้านกระบวนการคิดเชิงออกแบบ การออกแบบบริการ และเครื่องมืออื่นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การบริการและสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจ
3. กำกับดูและการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านเพื่อส่งเสริมการนำกระบวนการคิดเชิงออกแบบ การออกแบบบริการ ไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินงานและธุรกิจ
4. ควบคุมดูแลการจัดทำ แผนงาน โครงการ กิจกรรม หลักสูตรด้านกระบวนการคิดเชิงออกแบบ การออกแบบบริการ การพัฒนาโมเดลธุรกิจ การให้คำปรึกษาทางธุรกิจแก่ผู้ประกอบการภาคเอกชน รวมทั้งการจัดทำโครงการร่วมกับภาครัฐและชุมชน เพื่อขยายผลสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการสาธารณะ
5. กำกับดูแลการดำเนินงานของฝ่ายงานต่าง ๆ ภายใต้สายบังคับบัญชา และให้คำปรึกษาหรือแนะนำในการพัฒนาการปฏิบัติงานและปรับปรุงกระบวนการทำงานให้คำแนะนำ
6. ร่วมปฏิบัติงานเพื่อส่งเสริมความสำเร็จของสำนักงาน ทั้งงานที่เป็นความรับผิดชอบหลักตามหน้าที่และงานมอบหมายหรือขอความร่วมมือเพิ่มเติมจากหน่วยงานอื่น พร้อมทั้งสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานภายใต้การกำกับดูแล ไปปฏิบัติงานอื่นนอกเหนือจากภาระงานของหน่วยงาน เพื่อประโยชน์ส่วนรวมขององค์กรตามความจำเป็น
7. วางแผน กำกับ ควบคุม ดูแล การพัฒนาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในบังคับบัญชา เพื่อให้เจ้าหน้าที่ในบังคับบัญชามีความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่เหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ
8. รับผิดชอบต่อความคุ้มค่าในการใช้งบประมาณ ทรัพยากร และพนักงานของสำนักอย่างเหมาะสม เพื่อให้เกิดความสำเร็จตามเป้าหมายที่สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ได้ตกลงกับคณะกรรมการบริหาร
9. สื่อสารนโยบาย ยุทธศาสตร์ เป้าหมายขององค์กร และแผนการดำเนินงานระดับภูมิภาคเป้าหมาย รวมถึงการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ให้เพื่อเกิดความเข้าใจ ยอมรับ และเกิดการปฏิบัติอย่างถูกต้องตามที่องค์กรคาดหวัง
10. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติ

1. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาด้านการออกแบบ การพัฒนาออกแบบอุตสาหกรรม บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
2. มีประสบการณ์ในการทำงาน ไม่น้อยกว่า 12 ปี
3. มีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาธุรกิจสร้างสรรค์ การออกแบบผลิตภัณฑ์ เป็นอย่างดี  
4. มีความเข้าใจในเศรษฐกิจสร้างสรรค์และการนำการออกแบบและความคิดสร้างสรรค์มาใช้ในการต่อยอดธุรกิจ
5. มีทักษะในการบริหารจัดการโครงการ การวางแผนธุรกิจ และการสร้างรายได้
6. มีทักษะในการฟัง พูด อ่าน และเขียนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ในระดับดีมาก

สมัครงานออนไลน์