Working with Us

ร่วมงานกับ CEA

ย้อนกลับ

ตำแหน่งงานผู้เชี่ยวชาญด้านกลยุทธ์การพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์

หน่วยงานสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์

หน้าที่รับผิดชอบ

1. ดูแลและเป็นที่ปรึกษาในการศึกษาวิจัยข้อมูลเชิงลึกของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์รายสาขา  เพื่อการริเริ่มและออกแบบแนวคิด (Framework) จัดทำแผนพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมสร้างสรรค์รายสาขา แผนพัฒนาระบบนิเวศสร้างสรรค์ และแนวทางในการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของทุกกลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
2. ให้คำแนะนำการวางแผน การจัดทำกลยุทธ์ แผนการดำเนินงาน โครงการและกิจกรรมด้านการพัฒนาขีดความสามารถของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ บุคลากรสร้างสรรค์ ในการใช้ความคิดสร้างสรรค์สร้างมูลค่าแก่ธุรกิจ
3. ดูแลการจัดทำระบบฐานข้อมูลอุตสาหกรรมสร้างสรรค์รายสาขา เพื่อการวิเคราะห์ติดตามแนวโน้มการเติบโตและผลกระทบที่เกิดจากนโยบายและมาตรการส่งเสริมอุตสาหกรรมสร้างสรรค์รายสาขาของประเทศ
4. วิเคราะห์และจัดทำรายงานความเคลื่อนไหวของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์รายสาขาระดับประเทศและระดับนานาชาติ และผลักดันให้เกิดการนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบายและการปฏิบัติ
5. ให้คำแนะนำ ข้อเสนอแนะที่เป็นรูปธรรม ผ่านการใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชำนาญในการดำเนินการและแก้ปัญหาที่ซับซ้อนขึ้น
6. รับผิดชอบต่อความคุ้มค่าในการใช้งบประมาณ ทรัพยากรอย่างเหมาะสม เพื่อให้เกิดความสำเร็จตามเป้าหมายที่สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ได้ตกลงกับคณะกรรมการบริหาร
7. ดูแล จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน พร้อมทั้งปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในด้านกลยุทธ์การพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ เสนอต่อผู้บังคับบัญชา
8. ดูแล การบริหารจัดการโครงการ การจัดทำเอกสารขออนุมัติโครงการ การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และบริหารงบประมาณในส่วนงานที่รับผิดชอบ ให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และเป้าหมายของสำนักงาน
9. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติ

1. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาด้านการออกแบบ เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
2. มีประสบการณ์ในการทำงานด้านการวิจัย เศรษฐศาสตร์ การบริหารจัดการ ไม่น้อยกว่า 8 ปี
3. มีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ การออกแบบผลิตภัณฑ์ เป็นอย่างดี
4. มีความเข้าใจในเศรษฐกิจสร้างสรรค์และการนำการออกแบบและความคิดสร้างสรรค์มาใช้ในการต่อยอดธุรกิจ

สมัครงานออนไลน์